1. SPA jest strefą ciszy i relaksu.
 2. SPA czynne jest od poniedziałku do soboty od godziny 10.00 do godziny 20.30, kompleks (sauny + jacuzzi) codziennie od godziny 8.00 do godziny 20.30
 3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie SPA wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 4. Na terenie SPA obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia  opakowań szklanych, żucia gumy.
 5. Wszystkie cenne rzeczy można pozostawić w sejfie – informacja w recepcji hotelu.
 6. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach na terenie SPA.
 7. Należy przebrać się w kabinach przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach.
 8. W czasie korzystania z kompleksu (sauny + jacuzzi) możliwe jest nabywanie napojów dostępnych na terenie SPA.
 9. Na terenie SPA należy zachować szczególną ostrożność: nie biegać, nie wskakiwać do jacuzzi.
 10. Na terenie SPA nie używamy własnych odbiorników MP3, aparatów fotograficznych ani telefonów komórkowych.
 11. Do SPA nie będą wpuszczane osoby:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
  3. z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo,
  4. których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA,  
  5. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu SPA będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
 13. Na terenie SPA obowiązuje cisza. Pracownicy SPA mają prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych gości.
 14. Obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze (typu klapki) po wejściu do przebieralni.
 15. Zaleca się skorzystanie z toalety przed korzystaniem ze SPA.
 16. Przed wejściem do jacuzzi należy starannie umyć całe ciało pod natryskami.
 17. Do sauny należy wchodzić w ręcznikach bez kostiumów kąpielowych/slipek.
 18. W saunach suchych znajdują sie przyciski alarmowe, których należy użyć w przypadku złego samopoczucia w saunach.
 19. Należy zgłaszać personelowi SPA wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na eksploatację centrum rekreacyjnego.
 20. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych należy zastosować się do powyższych reguł.

Ogólne zasady SPA:

 • pij dużo wody niegazowanej przed, po i między zabiegami
 • unikaj obfitych posiłków na godzinę przed planowaną wizytą w SPA
 • poinformuj nas o jakichkolwiek dolegliwościach mogących wpłynąć na prawidłowy przebieg zabiegu
 • korzystanie z kąpieli w jacuzzi oraz saunie powinno odbywać się przed zabiegami kosmetycznym

Użytkowanie sauny i jacuzzi:

 • przed każdorazowym wejściem do sauny, jacuzzi należy wziąć prysznic. Tę samą czynność powinno się powtórzyć po wyjściu z sauny, jacuzzi
 • klapki należy zostawiać bezpośrednio przed sauną, jacuzzi
 • do saun należy wchodzić w ręcznikach bez strojów kąpielowych/slipek
 • jeden seans w saunie nie powinien przekraczać 15 minut

Zabiegi pielęgnacyjne i masaże:

Przed dokonaniem rezerwacji na zabieg kosmetyczny lub masaż należy poinformować recepcjonistę o wszelkich dolegliwościach, ciąży, trwającym leczeniu, alergii lub niedawno przebytej operacji.

Zasady odwołania lub zmiany terminu zabiegu:

W przypadku rezerwacji indywidualnych:

O zmianie terminu lub odwołaniu rezerwacji na zabieg kosmetyczny lub masaż należy poinformować co najmniej na 8 godzin przed planowaną wizytą. W razie anulacji po terminie Recepcja SPA hotelu zastrzega sobie prawo do obciążenia gościa całkowitym kosztem zamówionej usługi.

W przypadku rezerwacji grupowych:

O zmianie terminu lub odwołaniu rezerwacji na zabiegi kosmetyczne lub masaże należy poinformować recepcję SPA co najmniej na 48 godzin przed planowaną wizytą. W przypadku anulacji rezerwacji po tym terminie Recepcja SPA zastrzega sobie prawo do obciążenia gości całkowitym kosztem usługi.

REGULAMIN MONITORINGU ORAZ UDOSTĘPNIANIA NAGRAŃ MONITORINGU W CENTRUM REHABILITACI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SP. Z O.O.

§ 1 Zapisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. w Gdyni;
  2. lokalizacje usytuowania kamer;
  3. zasady zapisu obrazu;
  4. zasady udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Centrum rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 255, 81-525 w Gdyni.

§ 2 Cel monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia na terenie infrastruktury Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. w Gdyni. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę, co umożliwia przepis art. 22 Odbiorcy danych

§ 3 Obszar i zasady monitoringu

 1. Obszar Centrum Rehabilitaci i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. w Gdyni objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje:
  1. pomieszczenia w wewnątrz budynku Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o., a w szczególności wejście główne, korytarze na każdej kondygnacji, klatki schodowe, przestrzeń wspólną ze szczególnym uwzględnieniem miejsc z kasami fiskalnymi, drzwi do pokojowych hotelowych.
 2. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer (bez dźwięku).
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

§ 4 Zakres monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery wewnątrz budynku, rejestratory zapisujące obraz na dysku, monitor pozwalające na podgląd nagrań.
 2. Odpowiedzialnym za system monitoringu tj. serwis i konserwację sprzętu jest podmiot zewnętrzny.
 3. Kopię nagrań z monitoringu sporządza Administrator Bezpieczeństwa Informacji Centrum.
 4. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na podstawie upoważnień mają następujące osoby:
  1. Administrator Systemu Informatycznego,
  2. Inspektor Ochrony Danych lub osoby przez nich upoważnione,
  3. Prezes i Dyrektor Centrum

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec podmiotów danych, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.
 2. Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej w następujących miejscach: wejścia do budynku Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. Dodatkowo klauzula informacyjna została zamieszczona na stronie internetowej.3. Podmiot objęty systemem monitoringu wizyjnego posiada:prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych,prawo dostępu do nagrań – w uzasadnionych przypadkach,prawo żądania usunięcia danych osobowych,prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Udostępnienie nagrań

 1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom – np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
 2. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.
 3. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub w/w organów tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.
 4. Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego na poczet przyszłego postępowania, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie. Wniosek z prośbą o zabezpieczenie nagrania skierowany do Prezesa Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej sp. z o.o. w Gdyni, powinien zostać złożony w siedzibie Centrum w Gdyni, lub przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. w Gdyni w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego Centrum w Gdyni. Wniosek złożony po w/w terminie, nie gwarantuje zabezpieczenia monitoringu, z uwagi na możliwe jego usunięcie.
 5. Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu powinien wskazywać najbardziej przybliżoną datę i godzinę zdarzenia, w przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia odpowiedniego obrazu.
 6. Kopia z wnioskowanego nagrania monitoringu wizyjnego jest wykonywana przez Centrum. Kopia powinna być odpowiednio opisana tzn. wskazywać numer kopii, datę sporządzenia kopii, źródło danych – zakres nagrania, datę i czas nagrania.
 7. Kopia nagrania jest przechowywana przez Centrum, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych. Centrum prowadzi rejestr w którym odnotowana jest data złożenia wniosku; numer kopii; źródło danych – zakres nagrania, data i czas nagrania; data sporządzenia kopii; dane osoby, która sporządziła kopię; informacja o wydaniu lub zniszczeniu kopii oraz dane osoby odbierającej kopię.
 8. Wykonana kopia z nagrań monitoringu wizyjnego zostaje zabezpieczona przez okres 3 miesięcy. W przypadku nieodebrania kopii przez Wnioskodawcę, po tym okresie zostaje ona zniszczona.

§ 7 Zapisy końcowe

 1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
 2. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a z podmiotami zewnętrznymi zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych.

Klauzula obowiązku informacyjnego

 1. Centrum Rehabilitqacji i Odnowy Biologicznej sp. z .o.o.z siedzibą w Gdyni (81-525) przy Al. Zwycięstwa 255, NIP: 586 214 54 9, REGON: 220034595, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: hotel@hotelkuracyjny.pl
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia.
 4. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres niezbędny nie dłuższy niż 3 miesiące.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych,
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.